फोटामा बझा​ङका रमणीय दृष्यहरु

0
तस्वीरःकृतिमा गिरी।