hilltake hilltake
 सन् २०५० सम्म मुलुकलाई क्षयरोगमुक्त बनाइने : स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ

sfo{zfnf uf]i7Ldf :jf:YodGqL vfk’ªnufot sf7df8f}F, @) ;fpg -/f;;_ M /fli6«o Ifo/f]u lgoGq0f s]Gb|n] z’qmaf/ oxfF cfof]hgf u/]sf] Ifo/f]ud’Qm g]kfn cleofg sfo{qmdsf] k’g/fjnf]sg tyf lq:tf/ sfo{zfnf uf]i7Ldf :jf:Yo tyf hg;ªVofdGqL ejfgLk|;fb vfk’ªnufot . tl:a/ M s[i0f/fh uf}td÷/f;;

सन् २०५० सम्म मुलुकलाई क्षयरोगमुक्त बनाइने : स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ

काठमाडौँ– सन् २०५० सम्ममा मुलुकलाई क्षयरोगमुक्त बनाइने कार्ययोजना बनाइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले आज आयोजना गरेको क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान कार्यक्रम पुनरावलोकन तथा विस्तार कार्यशाला गोष्ठी शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले यस कार्यका लागि गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको सहयोगको खाँचो औँल्याए । 

हाल २५ स्थानीय तहमा क्षयरोगमुक्त अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा अभियान गरिने बताए । मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्यामसुन्दर यादवले स्थानीय तहले हरेक घरमा यस्ता रोगी खोजी गरेर केन्द्रमा तथ्यांक उपलब्ध गराएमा छिटोछरितो औषधि उपलब्ध गराउन सकिने बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य र समन्वय गरी उक्त अभियान अगाडि बढाउन सकेमा धेरै सर्वसाधारण लाभान्वित हुने विचार व्यक्त गरे । 

gimigroup Girl in a jacket

विज्ञहरु डा दीर्घसिंह बम, डा राजेन्द्र पन्त, डा महेश्वर श्रेष्ठलगायतले विगतमा व्यवस्थापकीय कमजोरीले उक्त रोगबाट गत वर्ष १७ हजार मानिसको मृत्यु भएकामा अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिको प्रस्तुति रहेको उक्त कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जयकुमार ठाकुरले क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानबारे चर्चा गरे । 

Mahendranagar Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.